Yantra Prathishta Vaibhavam , Yagasala Pooja Started at DANVANTRI PEEDAM

Diyas Images
 
Diyas Images
 
Diyas Images