Mantras

Sri Danvantri Arogya Peedam

Sagala Devatha Gayathri Manthram

SREE GANAPATHI GAYATHRI

Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Vakra tundaaya Dheemahi
Thanno Danthih Pracho Dhayaath

Om ekadantaaya Vidhmahe' vakratundaaya Dheemahi
Thanno Danthih Pracho Dhayaath

SREE ANNAPOORNA DEVI GAYATHRI

Om Bhagavatyaih Vidhmahe' Maheswaryaih Dheemahi
Thanno Annapoorna Pracho Dhayaath

SREE AYYAPPA GAYATHRI

Om Bhootanaadhaaya Vidhmahe' Mahaadevaaya Dheemahi
Thanno Saastah Pracho Dhayaath

Om Bhootanaadhaaya Vidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi
Thanno Saastah Pracho Dhayaath

NARASIMHASWAMI GAYATHRI

Om Vajranakhaaya Vidhmahe' teekshnadanshtraayaDheemahi
Thanno narasimhah Pracho Dhayaath

MAHAAVISHNU GAYATHRI

Om Naaraayanaaya Vidhmahe' Vaasudevaaya Dheemahi
Thanno Vishnuh Pracho Dhayaath

MAHISHAASURAMARDHINI GAYATHRI

Om MahishamardhinyaiVidhmahe' Durgaa devyai cha Dheemahi
Thanno Devi Pracho Dhayaath

SRI RAMA GAYATHRI

Om Daasaradhaaya Vidhmahe' Sita vallabhaaya Dheemahi
Thanno Ramah Pracho Dhayaath

SRIRUDHRA GAYATHRI

Om Tatpurushaaya Vidhmahe' Mahaadevaaya Dheemahi
Thanno Rudhrah Pracho Dhayaath

SHREE LAKSHMI GAYATHRI

Om Mahalakshmyaicha Vidhmahe' vishnu patnyei cha Dheemahi
Tannah Lakshmeeh Pracho Dhayaath

SREE VAASAVIDEVI GAYATHRI

Om Vaasavyeicha Vidhmahe' Kusumaputryeicha Dheemahi
Thanno Kanyakaa Pracho Dhayaath

Mantras
Diyas Images
 
Diyas Images
 
Diyas Images