Nava Durga - Ashta Bhairavar Nava Chandi Yagam

With the blessings of our Sri Danvantri Arogya Peedam’s Founder and Guruji “Yagnasri Kayilai Gnanaguru” Dr. Sri Muralidhara Swamigal we are conducting Kalabhairavar, Nava Durga and Nava Chandi Yagam for the welfare of humanity, On 28th Aug – 30th Aug 2019, Wednesday – Friday, at our Maha Peedam Yagasalai. We invite all our devotees to participate in this auspicious event and get blessed.

Programme :

28.08.2019 (Wednesday) :

6.00 a.m to 10.00 am – Gho Pooja, Veda Parayanam, Vigneswara Pooja, Puniyahavajanam, Anuknya, Maha Ganapathi Homam, Sakala Devatha Homam, Sri Maha Sudarsana Danvantri Dhrishty Durga Koti Japa Homam Begin (28.08.2019 – 03.11.2019), Deeparadhanai, Prasada Viniyogam.

5.00 p.m to 7.30 pm - Vignwswara Pooja, Puniyahavajanam. Pravagabali, Vaastu Santhi. Ashta Bhairavar Homam, Purnahuthi, Prasada Viniyogam.

29.08.2019 (Thursday) :

7.00 a.m to 1.00 pm - Vigneswara Pooja, Puniyahavajanam Mathruga Pooja,Nava Durga - Nava Chandi Homa Kumbha Alangaram, Kumbha Sthapanam. Mandapa Aradhanai, Muthal Kaala Durga Suktha Parayanam, Nava Durga Homa Purnahuthi, Prasada Viniyogam.

5.30 pm to 7.30 pm - Vigneswara Pooja, Puniyaharajanam, Mandapa Aradhanai, 2nd Kaala Durga Suktha Parayanam, Nava Durga Homa Purnahuthi, 64 Bhairavar – 64 Yogini balidhana Pooja, Prasada Viniyogam.

30.08.2019 (Friday) :

7.00 a.m to 2.00 pm - Vigneswara Pooja, Punyahavachanam, Navavarna Poojai, Devi Mahathiyam Parayanam, Chandi Saptha Sathi Parayana Homam, Vaswadhara Purnahuthi, Bramachari Pooja, Vaduga Pooja, Kanya Pooja, Suvasini Pooja, Dampathi Pooja, Yatra Danam, Kalasa Purappadu, Kalasa Theertha Abishekaam, Lalitha Sahasranama Archarnai, Maha Deeparadhanai, Prasada Viniyogam.

Diyas Images
 
Diyas Images
 
Diyas Images